Zaznacz stronę

BOKA projekt

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOKA PROJEKT Bogumiła Kapica z siedzibą w Gdańsku, ul. Politechniczna 17/7 NIP 966 037 29 13 REGON 220 84 64 94, mail: biuro@bokaprojekt.pl, tel. 604 092 015

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu projektowego, a w szczególności postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej z nim związanej.

Podstawą prawną jest:

  • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 650),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom:

strony postępowania administracyjnego,
uczestnicy procesu budowlanego,
organy oraz jednostki uzgadniające,
organy wyższego stopnia.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: dożywotnio.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Zapraszamy do kontaktu.